องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา
ระบบออนไลน์

สถิติ sitemap
วันนี้ 193
เดือนนี้6,223
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)58,620
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [1 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชาสัมพันธ์ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 [8 มกราคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ร่วมตอนรับคณะผู้เดินทางจากรัฐเประ ประเทศมาเลเซีย [21 พฤศจิกายน 2566]
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนตำบลยะหา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ [3 กันยายน 2566]
 
info โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (EIT)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567


ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ประจำปี 2567 โดยกำหนดส่งโครงการภายในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถาม ส่งเอกสารได้ที่ สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยะหา กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเท่าและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการคอรัปชั่น


ข้อห้ามและข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยปรับสภาพบ้าน คนพิการ 2565


ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 2565


มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย


ประชาสัมพันธ์คนพิการ


แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษา

การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ลดละเลิกบุหรี่


volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125
ตารางออกให้บริการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

thumb_up facebook
facebook
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน

camera_alt ภาพกิจกรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [1 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชาสัมพันธ์ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 [8 มกราคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ร่วมตอนรับคณะผู้เดินทางจากรัฐเประ ประเทศมาเลเซีย [21 พฤศจิกายน 2566]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview1
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ