องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
folder ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
 • เพศ
 • สถานภาพผู้ตอบ
 • 1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
 • 2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
 • 3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
 • 4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
 • 5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
 • 6. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
 • 7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
 • 8. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
 • 9. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
 • 10. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
 • 11. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
 • 12. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
 • 13. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
 • 14. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
 • 15. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
 • 16. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
 • 17. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • 18. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
 • 19. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
 • 20. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม