info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 178
account_box ฝ่ายบริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box ฝ่ายสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
(นายรังสิมันต์ ดีแม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
(นายรังสิมันต์ ดีแม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
(น.ส.ธัญลักษณ์ มโนกิตติพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(น.ส.ธัญลักษณ์ มโนกิตติพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
account_box สำนักปลัด
นายรังสิมันต์ ซูแว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายรังสิมันต์ ซูแว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวอรอุมา สะมะแอ)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวอรอุมา สะมะแอ)
นักพัฒนาชุมชน
(นายรังสิมันต์ ซูแว)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายรังสิมันต์ ซูแว)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางจิราภรณ์ แก้วสุวรรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางจิราภรณ์ แก้วสุวรรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางรอดียะฮ์ ละใบเด็นยีส้า)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(นางรอดียะฮ์ ละใบเด็นยีส้า)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(นางหานีดา ยีดาโอ๊ะ)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางหานีดา ยีดาโอ๊ะ)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวเจ๊ะอารีสา ดือราริง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวเจ๊ะอารีสา ดือราริง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายมะสับรี มะลี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นายมะสับรี มะลี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นายอับดุลรอแม ทากือแน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอับดุลรอแม ทากือแน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอนันต์ เจ๊ะ)
นักการภารโรง
(นายอนันต์ เจ๊ะ)
นักการภารโรง
(นายมูฮำหมัดซัดดำ สะมะแอ)
ยาม
(นายมูฮำหมัดซัดดำ สะมะแอ)
ยาม
(นายมะรูดิง อาแด)
ยาม
(นายมะรูดิง อาแด)
ยาม
(นางสาวมายมูเน๊าะ โต๊ะโยะ)
คนงาน
(นางสาวมายมูเน๊าะ โต๊ะโยะ)
คนงาน
account_box กองคลัง
(นางสาวชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายแวซัม แวซือแม)
นักวิชาการพัสดุ
(นายแวซัม แวซือแม)
นักวิชาการพัสดุ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสายฝน หนูคง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสายฝน หนูคง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางอรุณี เจ๊ะเลาะ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางอรุณี เจ๊ะเลาะ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางซามีลา แดวอสนุง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินบัญชี
(นางซามีลา แดวอสนุง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินบัญชี
(นางสาวอาสือมา โต๊ะรามัน)
คนงาน
(นางสาวอาสือมา โต๊ะรามัน)
คนงาน
นางสาวมายมูเน๊าะ โต๊ะโยะ
คนงาน
นางสาวมายมูเน๊าะ โต๊ะโยะ
คนงาน
account_box กองช่าง
(นายพิศิษฐ์ คูหามุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายพิศิษฐ์ คูหามุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอดุลย์ เจ๊ะ
พนักงานขับรถยนต์
นายอดุลย์ เจ๊ะ
พนักงานขับรถยนต์
นายอูเซ็ง ทากือแน
คนงาน
นายอูเซ็ง ทากือแน
คนงาน
account_box กองการศึกษาฯ
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวมาลาตี มณีหิยา)
ครู ค.ศ.1
(นางสาวมาลาตี มณีหิยา)
ครู ค.ศ.1
(นางสาวไตอีหม๊ะ เจ๊ะนิ)
ครูผู้ช่วย
(นางสาวไตอีหม๊ะ เจ๊ะนิ)
ครูผู้ช่วย
(นางสาวมาซือน๊ะ เจ๊ะหม๊ะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวมาซือน๊ะ เจ๊ะหม๊ะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวนูรไอนูน ปูเตะ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวนูรไอนูน ปูเตะ)
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ
(นายอัฟฟา สะมะแอ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอัฟฟา สะมะแอ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอภิสิทธิ ลืบแบลูวง)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอภิสิทธิ ลืบแบลูวง)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอับดุลเลาะ บาฮี)
คนงานประจำรถขยะ
(นายอับดุลเลาะ บาฮี)
คนงานประจำรถขยะ
(นายอาดัม สาแมหาดี)
คนงานประจำรถขยะ
(นายอาดัม สาแมหาดี)
คนงานประจำรถขยะ
(นายอภิชาต หมุกรอด)
คนงานประจำรถขยะ
(นายอภิชาต หมุกรอด)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสาลมัน อาลี)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสาลมัน อาลี)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสาการียา สะและอะบอ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสาการียา สะและอะบอ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายกามารุสลัน ลำมือเดาะ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายกามารุสลัน ลำมือเดาะ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายตัลมีซี อาแด)
คนงานประจำรถขยะ
(นายตัลมีซี อาแด)
คนงานประจำรถขยะ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์