องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
account_box ฝ่ายบริหาร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
นายอับดุลรอมัน กีละ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 089-2963347
นายสมชาย บาสอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 087-8993997
นางสาวอุไรวรรณ ปุรัชการ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 087-9881478
account_box ฝ่ายสภา
นายอาหะมะ อาลี
ประธานสภา อบต.
นายมะรอดิง อาแด
รองประธานสภา อบต.
นายอาหะมะ บาฮะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายนิรัติศรัย ดาโอ๊ะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายอับดุลราแม บากา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายอับดุลวาฮับ ทากือแน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายมะดือเร๊ะ ลำมือเดาะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายอาฮามะ ดาละ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายอาลี สาและยี่งอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายรังสิมันต์ ดีแม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
(นายรังสิมันต์ ดีแม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
(นายรังสิมันต์ ซูแว)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายสมศักดิ์ หัดขะเจ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
account_box สำนักปลัด
นายรังสิมันต์ ซูแว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
(นายรังสิมันต์ ซูแว)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวกานต์ลดา แซ่ติ้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวอรอุมา สะมะแอ)
นักพัฒนาชุมชน
(นายสุกรี ปายอ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวเจ๊ะอารีสา ดือราริง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายมะสับรี มะลี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นายอับดุลรอแม ทากือแน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอนันต์ เจ๊ะ)
นักการภารโรง
(นางสาวรูฮานา บาฮะ)
คนงาน
(นายมูฮำมัดอิรฟานด์ อาลี)
คนงาน
(นายมะอัสบูเลาะ ดือราฮิง)
ยาม
account_box กองคลัง
(นางสาวชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายแวซัม แวซือแม)
นักวิชาการพัสดุ
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางสายฝน หนูคง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางอรุณี เจ๊ะเลาะ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางซามีลา แดวอสนุง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวอาสือมา โต๊ะรามัน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมายมูเน๊าะ โต๊ะโยะ
คนงาน
นางสาวฟาดีละห์ กีละ
คนงาน
account_box กองช่าง
(นายพิศิษฐ์ คูหามุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอดุลย์ เจ๊ะ
พนักงานขับรถยนต์
นายอูเซ็ง ทากือแน
คนงาน
account_box กองการศึกษาฯ
นายสมศักดิ์ หัดขะเจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวลีลา แบลือแบ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมาลาตี มณีหิยา
ครู ค.ศ.1
นางสาวไตอีหม๊ะ เจ๊ะนิ
ครูผู้ช่วย
นางสาวมาซือน๊ะ เจ๊ะหม๊ะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนูรไอนูน ปูเตะ
ผู้ดูแลเด็ก
นายลุทฟี แวกาเดร์
นักการภารโรง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวรอบียะห์ บือสุ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(นายอัฟฟา สะมะแอ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอภิสิทธิ ลืบแบลูวง)
พนักงานขับรถยนต์
(นายตัลมีซี อาแด)
คนงานประจำรถขยะ
(นายกามารุสลัน ลำมือเดาะ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายอาดัม สาแมหาดี)
คนงานประจำรถขยะ
(นายอภิชาต หมุกรอด)
คนงานประจำรถขยะ
นายมูฮำมัดรูดิน ลำมือเดาะ
คนงานประจำรถขยะ
(นายสาการียา สะและอะบอ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายมะรูดิง อาแด)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสาลมัน อาลี)
คนงานประจำรถขยะ
(นางสาวอาดีนา หะรงค์)
คนงาน