messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
account_box ฝ่ายบริหาร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
นายอับดุลรอมัน กีละ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 089-2963347
นายสมชาย บาสอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 087-8993997
นางสาวอุไรวรรณ ปุรัชการ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 087-9881478
account_box ฝ่ายสภา
นายอาหะมะ อาลี
ประธานสภา อบต.
โทร : 081-0996318
นายมะรอดิง อาแด
รองประธานสภา อบต.
โทร : 087-2514654
นายอาหะมะ บาฮะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 087-8360659
นายนิรัติศรัย ดาโอ๊ะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 096-1964665
นายอับดุลราแม บากา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 087-0668387
นายอับดุลวาฮับ ทากือแน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 081-0951617
นายมะดือเร๊ะ ลำมือเดาะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 098-7344062
นายอาฮามะ ดาละ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 086-2852155
นายอาลี สาและยี่งอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 096-2908509
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายมะตอเฮ บากา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 081-2775329
(นายรังสิมันต์ ดีแม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 093-7819400
(นางสาวต่วนฟาตีมา ตูแวสุหลง)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-9694234
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวทัศนีย์ หะยีมอ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 081-0921807
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
นางสาวต่วนฟาตีมา ตูแวสุหลง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายรังสิมันต์ ซูแว)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวกานต์ลดา แซ่ติ้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวอรอุมา สะมะแอ)
นักพัฒนาชุมชน
(ว่าง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(นางสาวอาอีด๊ะ หวังกะจิ)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวเจ๊ะอารีสา ดือราริง)
ผู้ช่วยนักวิเคราะนโยบายและแผน
(นายมะสับรี มะลี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวฟาดีละห์ กีละ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายอับดุลรอแม ทากือแน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอนันต์ เจ๊ะ)
นักการภารโรง
(นางสาวรูฮานา บาฮะ)
คนงาน
(นายมูฮำมัดอิรฟานด์ อาลี)
คนงาน
นางสาวฟาเดียร์ ลาบุ
คนงาน
account_box กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายแวซัม แวซือแม)
นักวิชาการพัสดุ
(นางสาวชรินรัตน์ เลื่อนแก้ว)
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวเจ๊ะรอฮานี เจะแม
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสายฝน หนูคง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางอรุณี เจ๊ะเลาะ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางซามีลา แดวอสนุง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวอาสือมา โต๊ะรามัน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมายมูเน๊าะ โต๊ะโยะ
คนงาน
นางสาวนูรมี ทากือแน
คนงาน
account_box กองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอดุลย์ เจ๊ะ
พนักงานขับรถยนต์
นายอูเซ็ง ทากือแน
คนงาน
account_box กองการศึกษาฯ
นางสาวทัศนีย์ หะยีมอ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวลีลา แบลือแบ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวไตอีหม๊ะ เจ๊ะนิ
ครู คศ.1
นางสาวอัศลา บุญทวี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบูซีย๊ะ เจ๊ะแซ
ครู ค.ศ.1
นางสาวมาซือน๊ะ เจ๊ะหม๊ะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนูรไอนูน ปูเตะ
ผู้ดูแลเด็ก
นายลุทฟี แวกาเดร์
นักการภารโรง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายรังสิมันต์ ดีแม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวรอบียะห์ บือสุ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(นายอัฟฟา สะมะแอ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอภิสิทธิ ลืบแบลูวง)
พนักงานขับรถยนต์
(นายตัลมีซี อาแด)
คนงานประจำรถขยะ
(นายกามารุสลัน ลำมือเดาะ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายอาดัม สาแมหาดี)
คนงานประจำรถขยะ
(นายอภิชาต หมุกรอด)
คนงานประจำรถขยะ
นายมูฮำมัดรูดิน ลำมือเดาะ
คนงานประจำรถขยะ
(นายสาการียา สะและอะบอ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายมะรูดิง อาแด)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสาลมัน อาลี)
คนงานประจำรถขยะ
(นางสาวอาดีนา หะรงค์)
คนงาน
นายอาฮามะ ยูโซ๊ะ
คนงาน