องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายรังสิมันต์ ดีแม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
(นายรังสิมันต์ ดีแม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
(นายรังสิมันต์ ซูแว)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายสมศักดิ์ หัดขะเจ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ