info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 151
account_box สำนักปลัด
นายรังสิมันต์ ซูแว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายรังสิมันต์ ซูแว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวอรอุมา สะมะแอ)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวอรอุมา สะมะแอ)
นักพัฒนาชุมชน
(นายรังสิมันต์ ซูแว)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายรังสิมันต์ ซูแว)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางจิราภรณ์ แก้วสุวรรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางจิราภรณ์ แก้วสุวรรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางรอดียะฮ์ ละใบเด็นยีส้า)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(นางรอดียะฮ์ ละใบเด็นยีส้า)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(นางหานีดา ยีดาโอ๊ะ)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางหานีดา ยีดาโอ๊ะ)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวเจ๊ะอารีสา ดือราริง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวเจ๊ะอารีสา ดือราริง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายมะสับรี มะลี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นายมะสับรี มะลี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นายอับดุลรอแม ทากือแน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอับดุลรอแม ทากือแน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอนันต์ เจ๊ะ)
นักการภารโรง
(นายอนันต์ เจ๊ะ)
นักการภารโรง
(นายมูฮำหมัดซัดดำ สะมะแอ)
ยาม
(นายมูฮำหมัดซัดดำ สะมะแอ)
ยาม
(นายมะรูดิง อาแด)
ยาม
(นายมะรูดิง อาแด)
ยาม
(นางสาวมายมูเน๊าะ โต๊ะโยะ)
คนงาน
(นางสาวมายมูเน๊าะ โต๊ะโยะ)
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์