องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน :
มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 1
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน :
มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน :
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 1
มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน :
มาตรฐานระบบน้ำสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน :
มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 1
มาตรฐานการควบคุมอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 1
มาตรฐานการวางผังเมือง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน :
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 2
มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน :
มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน :
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน :
มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน :
มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน :
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน :
มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน :
มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน :
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 1