messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 42
มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 41
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 20
มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 48
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 31
มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 48
มาตรฐานระบบน้ำสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 33
มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 34
มาตรฐานการควบคุมอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 43
มาตรฐานการวางผังเมือง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 33
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 29
มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 22
มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 37
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 32
มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 21
มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 36
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 19
มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 43
มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 30
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 42
คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 16