messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ระเบียบกว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่10) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2