messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 31
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 22
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 28
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 29
คู่มือการบันทึก e-GP
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 19
คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 37
คู่มือปฏิบัติงานเบียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 37
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 50
คู่มือแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 32
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 123