ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลูโบ๊ะจืองา หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก