ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกูโบร์พงลูกา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง