ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง