ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการปูเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแซกะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก