ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละอุ หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก