ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการปูเสริมจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนสายบ้านควนมะพร้าว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร) โดยวิธีคัดเลือก