ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก