ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาแน-ริมคลอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก