ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอะยัมบอย หมูที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง