ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกยกระดับถนนลูกรังเสริมผิวหินคลุก บ้านยือเร๊าะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก