ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการปูเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอุเซ็งโภชนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก