messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลยะหา (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือน 15 – 19 พฤษภาคม 2566
รายละเอียด : นายอุมา สะมะแอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลยะหา (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือน 15 – 19 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลยะหาโดยเป็นกิจกรรมภายใต้ (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ (Hydrophobia) เป็นโรคติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลาง ที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า สามารถติดต่อมาสู่มนุษย์ได้ โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเรบี่ไวรัส (Rabies virus) ซึ่งเป็นอาร์ เอน เอ ไวรัส (RNA virus) มีการติดต่อจากสัตว์ป่วยที่มีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายไปสู่มนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวอื่นผ่านทางน้ำลาย โดยผ่านทางการกัด การข่วน และการเลียบริเวณที่มีบาดแผลระยะฟักตัวของโรคพิษสุนัขบ้าเป็นระยะเวลานับตั้งแต่เชื้อโรคไวรัสเข้าสู่ร่างกายจนก่อให้แสดงอาการของโรค หน่วยงานมีหน้าที่หลักในการดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จึงต้องดำเนินการจัดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดอัตราการเกิดโรคในสัตว์ ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัข และแมว อย่างถูกวิธี เป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากการถูกสุนัขที่สงสัยหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือแมวกัดข่วนป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา จึงได้จัดทำโครงการณรงค์ป้องกัน การแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลยะหา (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุก 2. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ 3. เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลยะหา ให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า กลุ่มเป้าหมาย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบตามจำนวนที่สำรวจทุกหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา จำนวน ๙ หมู่บ้าน ผลที่คาดว่าจะได้รับ สุนัขและแมวในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างทั่วถึง ประชาชนในพื้นที่ตำบลยะหามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้หน่วยงานได้นำ ปัญหาและอุปสรรคที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ เสนอผู้บริหารเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินโครงการต่างๆต่อไป
ผู้โพส : admin