messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๖ และ วันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ได้ดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยจะจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตและดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และประชุมร่วมกันระหว่างกลุ่ม ผู้นำชุมน เพื่อพิจารณาให้การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลยะหา โดยการกำหนดการออกเยี่ยมบ้าน พร้อมทั้งมีการพูดคุยและให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพเบื้องต้นให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๒. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย ๓. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข กลุ่มเป้าหมาย อสม. ๙ หมู่บ้าน ๆ ละ ๑๐ คน รวม ๙๐ คน และผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑๘๐ คน ผลที่ได้รับอสม.ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ถูกต้อง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข และปรับปรุงฐานข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินชีวิตและดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส พร้อมกันนี้ได้รวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอต่างๆเสนอผู้บริหาร เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินโครงการต่างๆต่อไป
ผู้โพส : admin