องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
info โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ประจำปี 2567 โดยกำหนดส่งโครงการภายในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถาม ส่งเอกสารได้ที่ สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยะหา กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเท่าและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการคอรัปชั่น

ข้อห้ามและข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย


ปรับสภาพบ้าน คนพิการ 2565

ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 2565

มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

ประชาสัมพันธ์คนพิการ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด


มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษา

การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ลดละเลิกบุหรี่